Bukshish

Related to Bukshish: bakshish

Buk´shish


n.1.See Backsheesh.