chaetopod

chaetopod

(ˈkiːtəˌpɒd)
n
(Animals) any annelid worm of the classes Oligochaeta or Polychaeta. See oligochaete, polychaete
[C19: from New Latin Chaetopoda; see chaeta, -pod]