Chu Chiang


Also found in: Thesaurus, Encyclopedia, Wikipedia.

Chu Chiang

(ˈtʃuː ˈkjæŋ; kaɪˈæŋ)
n
(Placename) a variant transliteration of the Chinese name for the Zhu Jiang