Coccothraustes


Also found in: Thesaurus, Wikipedia.
Related to Coccothraustes: hawfinch
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Coccothraustes - large finchesCoccothraustes - large finches        
bird genus - a genus of birds
family Fringillidae, Fringillidae - finches: goldfinches; bullfinches; chaffinches; siskins; canaries; cardinals; grosbeaks; crossbills; linnets; buntings
Coccothraustes coccothraustes, hawfinch - a common large finch of Eurasia
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
###17170###Coccothraustes coccothraustes Hawfinch###W
Mae'r gylfinbraff (Coccothraustes coccothraustes; hawfinch) yn byw ar y goeden hon ac yn hoff hefyd o fwydo ar goed ceirios, ac yn ddiddorol iawn, mae llawer o'r rheini yn Nyffryn y Fawddach.
Seed abundance seems sufficiently large to avoid potential impacts on tree regeneration by a low number of parakeets or to limit food competition with other birds or mammals such as the hawfinch Coccothraustes coccothraustes or red squirrel Sciurus vulgaris.