common spotted orchid

(redirected from Common Spotted-orchid)
Also found in: Thesaurus.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.common spotted orchid - European orchid having lanceolate leaves spotted purple and pink to white or mauve flowers spotted or lined deep red or purple
orchid, orchidaceous plant - any of numerous plants of the orchid family usually having flowers of unusual shapes and beautiful colors
Dactylorhiza, genus Dactylorhiza - genus of terrestrial orchids of Europe and Asia and North Africa
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
Blodyn arall sy'n amlwg iawn ydi'r tegeirian brych (Dactylorhiza fuchsii; common spotted-orchid) ond y blodyn sydd wedi tynnu fy sylw i yn anad dim un arall yr haf yma ydi'r erwain (Filipendula ulmaria; meadowsweet).
Rhai o'r rhain ydi tegeirian y gwenyn (Ophrys apifera; bee orchid), y tegeirian brych (Dactylorhiza fuchsii; common spotted-orchid) a'r tegeirian pr (Gymnadenia conopsea; fragrant orchid).
Mae'r meillion, y rhai coch a gwyn, yn creu carped lliwgar isel ar lawr, a bob hyn a hyn mae'r tegeirian brych (Dactylorhiza fuchsii; common spotted-orchid) yn codi ei ben rhwng y meillion a'r gweiriau.