coprophagan

coprophagan

(kɒpˈrɒfəɡən)
n
(Animals) a dung beetle