Drymarchon

(redirected from Cribo)
Also found in: Thesaurus.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Drymarchon - a genus of ColubridaeDrymarchon - a genus of Colubridae    
reptile genus - a genus of reptiles
Colubridae, family Colubridae - nonvenomous snakes; about two-thirds of all living species
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
Fe'i cydnabyddir fel un o'r melinau gwlan gorau yn y Deyrnas Unedig sydd wedi ei chomisiynu i ymwneud a'r broses gyfan gan gynnwys nyddu, cribo a phannu o fewn yr un adeilad.
Yn y ddrama ddyddiol, a gynhyrchir gan dim Stiwdio'r BBC ym Mhorth Teigr, Caerdydd, fe welwn ni'r heddlu lleol, dan arweiniad DI Davies, yn cribo trwy'r dystiolaeth a chyfweld y trigolion lleol i geisio cael darlun cliriach o fywyd cymhleth Sheryl Llywelyn, sydd wedi cael ei chwarae'n feistrolgar ers sawl blwyddyn gan yr actor Lisa Victoria.