Dafla


Also found in: Thesaurus, Wikipedia.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Dafla - little known Kamarupan languages
Kamarupan - the Tibeto-Burman language spoken in northeastern India and adjacent regions of western Burma
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Yr hyn dw i'n ei golli mwy na dim ydi'r canu, a dw i weithiau'n mynd yn reit emosiynol pan dw i'n clywed yr emyn Tyddewi a'r geiriau 'mi dafla i fy mraich oddi ar fy ngwar' mewn cymanfa, mae hynna'n hitio fi," meddai John, sydd bellach yn byw yn y Mwmbwls, Abertawe.
These range from money transfer schemes, improving agricultural outcomes by disseminating information on the weather, improving farmer profits by monitoring market prices, improving community health by automating health management records (Dafla, Amanquah, & Osafo-Maafo, 2015), and the list is endless.
[From 1774-1779 : Helba tribes uprising in Bastar of Chhattisgarh, Pahariya tribes of Chhotanagpur, Koli Tribes in Maharashthra, Tamars of Chhotanagpur etc.; From 1800-1895: tribal uprising of Chotanagpur region, Santhal, Munda of Bihar, Gond of Bastar, Bhil &Koli in western India, Synteng of Jaintia Hills, Mishi, Khasi, Dafla, Lushai, Singpoetc of North East India; Juang, Koya & Kond of Odisha, From 1911-1945: tribal revolt of Bastar, Tana Bhagat movement of Bihar, Koya, Naga, Gond, Naik, tribes of Andaman Nicobar etc.