Dauw


Also found in: Wikipedia.
n.1.(Zool.) The striped quagga, or Burchell's zebra, of South Africa (Asinus Burchellii); - called also peechi, or peetsi.
Webster's Revised Unabridged Dictionary, published 1913 by G. & C. Merriam Co.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
EXPLORING the wide range of issues faced by minority ethnic elders, FROMindependence and family issues tolanguage barriers, accessing healthcare and more, the project has already Dauw"DEnglish skills when they engaged with the project and 22% experienced bad or verybad physical health.
Impresa Aerospacea[euro](tm)s chief executive Jim Dauw commented that both parties shared similarities such as production lines, work ethic, work statements, and the customer base.
Tussendoor nam Nijhoff het gedicht, in licht gewijzigde vorm, op in een sonnettencyclus met de overkoepelende titel "Voor dag en dauw", gepubliceerd in De gids (1936).
De dichter presenteert zijn gedichten als een eenvoudige, nevengeschikkende montage van acht korte vertellingen, die narratief bezien alleen gemeen hebben dat ze zich afspelen voor dag en dauw. Die situering in de tijd suggereert de mogelijkheid tot verdere handeling in de Ioop van de nieuwe dag, maar die is niet in de vertelling opgenomen.
Gedicht "VIII" is in de cyclus "Voor dag en dauw" een ik-vertelling door een personage; het is een verhalend gedicht, geen lyriek.
Juist aan het einde van een overzichtelijke cyclus onder de titel "Voor dag en dauw" lijkt me aat een betekenisrijk antwoord.
EXPLORING the wide range of issues faced by minority ethnic elders, FROMindependence and family issues tolanguage barriers, accessing healthcare and more, the project has already Dauw"D English skills when they engaged with the project and 22% experienced bad or verybad physical health.