Deglutitious

Deg`lu`ti´tious


a.1.Pertaining to deglutition.