b-boy

(redirected from Delikado)

b-boy

 (bē′boi′)
n.
A man or boy who engages in b-boying.

[b-, probably short for break (from the danceable breaks in funk recordings from which turntablists make breakbeat music to which b-boying is done ) + boy.]
American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. Copyright © 2016 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. All rights reserved.

B-boy

(ˈbiːˌbɔɪ)
n
(Pop Music) a male rap-music fan, who typically can be identified by his casual style of dress
[C20: from Bronx boy]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014

B-boy

(ˈbiˌbɔɪ)
n.
Slang. a fan of rap music.
[1980–85; b (reak dancing) + boy; patterned on B-girl]
Random House Kernerman Webster's College Dictionary, © 2010 K Dictionaries Ltd. Copyright 2005, 1997, 1991 by Random House, Inc. All rights reserved.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Kung ito ay serious killer ay talagang delikado tayo diyan (who these convicts of heinous crimes are.
"Medyo kasi delikado din ang buhay niya kasi nakita ninyo naman ang na-filan ng cases dito ay mga malalaking mga tao (Advincula is in a precarious situation considering those named in the complaint are big names)," Gadon previously said.
'Sabi ko anak, huwag ka dyan kasi delikado, dahil gagawin kang frontliner ...against po ako dun pero hindi po ako against sa pinaglalaban nya,' Lucena said.
Ito po ay hindi first time na nangyari, napakadaming pagkakataon na yang eyeball eyeball na 'yan, ang mas delikado nakipag-eyeball ka na nga, nakipag-inuman ka pa.
'Puro nalang pasensaya, wag kayong paparada sa tulay delikado,' he added.
''Lubhang delikado at mapanganib ang magkaroon na naman ng death penalty,'' she added.
'Hindi ko malaman kung bakit sinasabi nilang delikado eh.
Delikado ang Mindanao [Mindanao is dangerous]," he said.