Nibelungenlied

(redirected from Die Nibelungenlied)
Also found in: Encyclopedia.

Ni·be·lung·en·lied

 (nē′bə-lo͝ong′ən-lēd′)
n.
A Middle High German epic poem written in the early 1200s and based on the legends of Siegfried and of the Burgundian kings.

Nibelungenlied

(ˈniːbəlʊŋənliːt)
n
(Poetry) a medieval High German heroic epic of unknown authorship based on German history and legend and written about 1200
[literally: song of the Nibelungs]

Ni•be•lung•en•lied

(ˈni bəˌlʊŋ ənˌlit)

n.
a Middle High German epic of c1200, telling of the wooing of Brunhild by the hero Siegfried on behalf of Gunther, the marriage of Siegfried and Kriemhild, the murder of Siegfried by Hagen, and Kriemhild's subsequent revenge.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Nibelungenlied - an epic poem written in Middle High German and based on the legends of Siegfried and Teutonic kings
References in periodicals archive ?
Voorts is daar duidelike verwysings in die roman (reeds naspeurbaar in die titel) na die Noorse mitologie (en meer spesifiek na die Volsunga sage), die Nibelungenlied en Siegfried, die gelyknamige opera van Wagner.