Distasteive

Dis`taste´ive


a.1.Tending to excite distaste.