Genghis Khan

(redirected from Djengis Khan)
Also found in: Thesaurus, Encyclopedia.
Related to Djengis Khan: Kublai Khan

Gen·ghis Khan

(gĕng′gĭs kän′, jĕng′-) or Jen·ghiz Khan (jĕn′gĭz kän′, jĕng′-) Originally Temujin. 1162?-1227.
Mongol conqueror who united the Mongol tribes and forged an empire stretching from China to the Danube River and into Persia. In 1206 he took the name Genghis Khan ("supreme conqueror").

Genghis Khan

(ˈdʒɛŋɡɪs kɑːn)
n
(Biography) original name Temuchin or Temujin. ?1162–1227, Mongol ruler, whose empire stretched from the Black Sea to the Pacific. Also: Jinghis Khan or Jenghis Khan

Gen•ghis Khan

(ˈdʒɛŋ gɪs ˈkɑn or, often, ˈgɛŋ-)
n.
1162–1227, Mongol conqueror.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Genghis Khan - Mongolian emperor whose empire stretched from the Black Sea to the Pacific Ocean (1162-1227)Genghis Khan - Mongolian emperor whose empire stretched from the Black Sea to the Pacific Ocean (1162-1227)
References in periodicals archive ?
Aansluitend hierby is die tema van historiese en mitologiese figure wat die volgende insluit: Christus (Christelike godheid), Charles de Foucauld (Franse Katolieke priester), Maria Sabina (Mexikaanse sjamaan), Dante Alighieri (Italiaanse digter), Henri Lhote (Franse etnograaf), Djengis Khan (Mongoolse heerser), Jason (Griekse held), Medea (Jason se vrou), Hermes (Griekse god) en Sophokles (Griekse dramaturg).