Fyodor Dostoevsky

(redirected from Doestoyevski)
Also found in: Thesaurus.
Related to Doestoyevski: Dostoevsky