dude

(redirected from Dood)
Also found in: Thesaurus, Acronyms, Idioms.

dude

 (do͞od, dyo͞od)
n.
1. Informal An Easterner or city person who vacations on a ranch in the West.
2. Informal A man who is very fancy or sharp in dress and demeanor.
3. Slang
a. A man; a fellow.
b. A person of either sex.
tr.v. dud·ed, dud·ing, dudes Slang
To dress elaborately or flamboyantly: got all duded up for the show.
interj. Slang
Used to express approval, satisfaction, or congratulations.

[Respelling of late 19th-century American slang dood, fop, dandy, probably from shortening of Yankee Doodle, a bumpkin who sticks a feather in his cap in imitation of fashionable macaronies in the American popular song "Yankee Doodle" : Yankee + doodle, fool; see doodlebug.]

dude

(duːd; djuːd)
n
1. Western US and Canadian a city dweller, esp one holidaying on a ranch
2. chiefly US and Canadian a dandy
3. US and Canadian a person: often used to any male in direct address
[C19: of unknown origin]
ˈdudish adj
ˈdudishly adv

dude

(dud, dyud)

n.
1. a man excessively concerned with his clothes, grooming, and manners.
2. Slang. a fellow.
3. a person reared in a large city.
4. Western U.S. an urban Easterner who vacations on a ranch.
[1875–80]
dud′ish, adj.
dud′ish•ly, adv.

dude

, dude ranch - A dude is a city-dweller, especially one vacationing on a ranch—hence, dude ranch.
See also related terms for ranch.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.dude - an informal form of address for a man; "Say, fellow, what are you doing?"; "Hey buster, what's up?"
adult male, man - an adult person who is male (as opposed to a woman); "there were two women and six men on the bus"
2.dude - a man who is much concerned with his dress and appearancedude - a man who is much concerned with his dress and appearance
coxcomb, cockscomb - a conceited dandy who is overly impressed by his own accomplishments
macaroni - a British dandy in the 18th century who affected Continental mannerisms; "Yankee Doodle stuck a feather in his cap and called it macaroni"
adult male, man - an adult person who is male (as opposed to a woman); "there were two women and six men on the bus"
Translations
пич
hemmojätkätyyppi
gaur
koleś

dude

[djuːd] (US)
A. N (= guy) → tío m, tipo m; (= dandy) → petimetre m
B. CPD dude ranch Nrancho m para turistas
DUDE RANCH
Se llama dude ranch a un rancho del oeste de Estados Unidos que se abre a los turistas para ofrecerles el sabor de la vida del oeste al aire libre. Puede ser un rancho que funciona como tal en la realidad o uno que recrea la atmósfera tradicional de los vaqueros. Los turistas pueden montar a caballo, ayudar en las tareas del rancho o probar la comida hecha en el carromato (chuck-wagon) alrededor de la hoguera. Dude es una palabra que pertenece al argot americano, usada para referirse a una persona de ciudad muy bien vestida o a alguien del este.

dude

[ˈdjuːd ˈduːd] (US) n (= man) → mec m

dude

n (US)
(inf: = man) → Kerl m (inf); yo dude! (sl: = hi) → hi Alter! (inf), → hey Dicker! (inf)
(dated: = dandy) → Dandy m
(dated: = city type) → Städter m, → feiner Stadtpinkel (pej inf)
References in classic literature ?
perry dood seat, said Queequeg, my country way; won't hurt him face.
She appears to employ it as a sort of testimonial for mercenary purposes, for I subsequently hear distant sounds of "Unkie says me dood dirl--me dot to have two bikkies [biscuits]."
Suddenly I heard a shrill treble voice calling from a top-story window to some unseen being, presumably in one of the other gardens, "Gamma, me dood boy, me wery good boy, gamma; me dot on Bob's knickiebockies."
But he wasn't, for the moment his father peeped at him, Demi's eyes opened, his little chin began to quiver, and he put up his arms, saying with a penitent hiccough, "Me's dood, now."
Haar klaarblyklike gevoelloosheid en wreedheid verander in twyfel oor haar rol in haar pa se operasies: "Sy wil wegkom van die oorblyfsels van die dood in haar geheue [...]" (118).
Daarom staan die eerste afdeling van die bundel uit, asook een of twee gedigte uit die laaste afdeling soos byvoorbeeld "by my pa se dood".
Hierdie vertelling is verwant aan ander "keertydvertellings" in die Afrikaanse letterkunde (soos die van die sterwende tantetjie in Schoeman se Hierdie lewe) deurdat die realiteit van die naderende dood jou dwing tot eerlike retrospektiewe bestekopname.
Dit is 'n beeld wat ook geassosieer kan word met die dood en aansluiting vind by die verwysing na sikliese tyd in die eerste gedig, sowel as by die gedig dat 'n landskap van oewer en rivier aan die begin van die bundel, waarin die beeld van die roeier eweneens voorkom.
Andy Warhol Vir jou 'n vers omdat jy "bewys" het dat die gevormde wel ont-vorm ver-vorm verfomfaai kan word tot iets nuuts & anders (wat my betref: soms iets beters) die tydelike word tydloos hier: MM se gesig vyf maal vyf keer op die doek ('n voorspel tot die ewige duplisering?) in 1962 (pas dood) en Jackie Kennedy huilend laggend huilend en dan erg bedroef (finaal) met JFK twee keer op die agtergrond (nes 'n dubbeldoor-eier) van lig na donker tog: die mooiste van jou werk die 100 ingekleurde Campbell's tamatie-sopblikke --wie sou nou ooit kon raai dis kuns?-- in ry op ry op ry ...
Het verschil tussen mijn aanvaarding van de verantwoordelijkheid en mijn afwijzing daarvan is een verschil tussen leven en dood: ik kan doden, maar in wezen mag ik niet.
In beide "Die engelsman se graf" en in "Die vrou op die strand" word vertel van 'n moeder se intense smart na die dood van haar kind.
Ek moet terug na my eensame nag Waar jou afwesigheid die herinnering Aan die ultieme dood is.