Fyodor Dostoevsky

(redirected from Dostoyevskii)
Also found in: Thesaurus.
Related to Dostoyevskii: Dostoievski