Echinidan

E`chin´i`dan


n.1.(Zool.) One the Echinoidea.