Isle of Skye

(redirected from Eilean Sgitheanach)
Also found in: Thesaurus.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Isle of Skye - an island of northwestern Scotland noted for its rugged mountain scenery
Inner Hebrides - islands between the Outer Hebrides and the western coast of Scotland
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
Tha e ag innse gu mionaideach mar a rinn muinntir an eilein bhig gu deas air an Eilean Sgitheanach, iarrtas airson falbh anns an Og-mhios 1952.
Ach anns an Eilean Sgitheanach, far an robh creideamh laidir agus grain fann, tha cuimhneachan air neachiomairt an fearainn, Micheal Mac Daibheid, Eireannach a thug an t-stri tarsainn a' chuain anns an naoidheamh linn deug.
Seall ri Venice, air Dun Eideann agus an Eilean Sgitheanach.