Isle of Skye

(redirected from Eilean Sgitheanach)
Also found in: Thesaurus.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Isle of Skye - an island of northwestern Scotland noted for its rugged mountain scenery
Inner Hebrides - islands between the Outer Hebrides and the western coast of Scotland
References in periodicals archive ?
FEUMAIDH mi aideachadh gu bheil mi a' deanamh na mor-chuid de bhancaireachd air a' fon-laimhe ach tha cunntas agam fhathast ann an seann oifis sgire anns An Eilean Sgitheanach.
CHA robh riamh cail 'abhaisteach' mu Anna Mhartainn, an seinneadair ainmeil as an Eilean Sgitheanach.
THA cuimhne agam aig aon am a bhith air turas le sgioba spors as an Eilean Sgitheanach agus aonan aca a' gearain nach robh na peasairean air taobh eile na Gaidhealtachd far an robh sinn cho blasta 's gheibheadh e aig an taigh.