Enteralgia


Also found in: Medical, Encyclopedia.
Translations
References in periodicals archive ?
En las gastralgias y enteralgias (dolor de estomago), cardialgias, colicos nerviosos, hepatalgias, esplenalgias, cefaleas o cefalalgia (jaqueca), y neuralgia facial.