Epistolizer

E`pis´to`li`zer


n.1.A writer of epistles.