Epoophoron


Also found in: Medical, Encyclopedia, Wikipedia.

Ep`o`oph´o`ron


n.1.(Anat.) See Parovarium.