Erica cinerea


Also found in: Thesaurus, Wikipedia.
Related to Erica cinerea: bell heather
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Erica cinerea - common low European shrub with purple-red flowersErica cinerea - common low European shrub with purple-red flowers
erica, true heath - any plant of the genus Erica
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
Mae grug y mel, Erica cinerea, yn lliw porffor cyfoethog.
Tyfu ar y darnau sychach mae grug y ml (Erica cinerea; bell heather).
Mae blodau grug y ml, Erica cinerea, yn fwy, a dydi'r dail ddim yn gorgyffwrdd ar hwn.