Espousage


Also found in: Wikipedia.

Es`pous´age


n.1.Espousal.