Estronol


Also found in: Thesaurus.
Related to Estronol: estradiol
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Estronol - a naturally occurring weak estrogenic hormone secreted by the mammalian ovary; synthesized (trade name Estronol) and used to treat estrogen deficiency
estrogen, oestrogen - a general term for female steroid sex hormones that are secreted by the ovary and responsible for typical female sexual characteristics
ketosteroid - a steroid containing a ketone group
brand, brand name, marque, trade name - a name given to a product or service
References in periodicals archive ?
A phwy ond Wil fydda wedi gweld yn dda bod Ifans a Jo Bach, wrth nol yr empties o Byrton on Trent, yn Tryc Wan, yn morio canu; 'Trigo rwyf mewn gwlad estronol' ar eu taith.
Hynny, wrth gwrs, a'r ffaith i'r iaith gael ei gwthio o'r neilltu gan rymoedd estronol. Prydain yn eu plith, wrth gwrs.