eviternal


Also found in: Wikipedia.

eviternal

(ˌiːvɪˈtɜːnəl)
adj
eternal, everlasting
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
To go astray is surprisingly easy, and the responsibility is one's own." Joseph Owens, "Material Substance--Temporal or Eviternal?" The New Scholasticism 56 (1982): 460.
Owens's "Material Substance--Temporal or Eviternal?" is his response to Dewan's critique.
Els continguts de l'AC es desenvolupen mitjancant catorze arbres principals: elemental (naturalesa), vegetal (botanica), sensual (zoologia), imaginal (coses imaginades i llurs aplicacions a les arts mecaniques i liberals), humanal (tractat d'antropologia, psicologia), moral (etica), imperial (politica), apostolical (govern eclesiastic), celestial (astronomia i astrologia), angelical (angeologia), eviternal (sobre el paradis i l'infern), maternal (sobre la verge Maria), cristianal (cristologia) i divinal (teologia); s'hi afegeixen l'arbre exemplifical, que proporciona una gran quantitat d'eximplis il-lustratius dels continguts exposats, i l'arbre questional, una mena de metode per resoldre interrogants plantejats en relacio als catorze arbres primers.