Ez


Also found in: Thesaurus, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.

Ez.

or Ezr.,

Ezra.

EZ

Easy