Gastarbeiter

(redirected from Gastarbeider)
Also found in: Financial.

Gast·ar·beit·er

 (gäst′är′bī-tər)
n.
A guest worker, especially one in Germany.

[German : Gast, guest (from Middle High German, from Old High German; see ghos-ti- in Indo-European roots) + Arbeiter, worker (from arbeiten, to work, from Arbeit, work, from Middle High German arebeit, from Old High German arabeit; see orbh- in Indo-European roots).]

Gast•ar•beit•er

(ˈgɑstˌɑr baɪ tər)

n., pl. -beit•er (-baɪ tər)
German.
References in periodicals archive ?
Er duiken de laatste tijd veel getuigenissen op over de mensonwaardige levensomstandigheden van de honderdduizenden Aziatische gastarbeiders die in Qatar aan de slag zijn.
Starting in 1961, the government began recruiting gastarbeiders, or guest workers mainly from Turkey and Morocco.