Geoglossum


Also found in: Thesaurus, Wikipedia.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Geoglossum - type genus of the Geoglossaceae comprising the earthtonguesGeoglossum - type genus of the Geoglossaceae comprising the earthtongues
fungus genus - includes lichen genera
family Geoglossaceae, Geoglossaceae - a family of fungi belonging to the order Helotiales
earthtongue, earth-tongue - any club-shaped fungus of the genus Geoglossum
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
"In the last eight years, the team has discovered the fungi Bog Earth-tongue (Geoglossum sphagnophilum) for the first time in Britain at a site in Gwynedd, and the Bog Jellydisk (Sacroleotia turficola) for the first time in Wales in Carmarthenshire."
Wrth fynd ati i chwilio ymhellach canfuwyd fod yna nifer o ffwng Blodyn y gwynt, wood anemone prin iawn yma, gan gynnwys tafod y ddaear (Geoglossum; earth tongue) sy'n eithaf anghyffredin, y Trichoglossum walteri (dde isod).
Dos especies del genero Geoglossum del Parque Natural de Urkiola (Bizkaia).