References in periodicals archive ?
'n Kleiner, meer filologiese probleem is die inkonsekwente spelling van Griekse eiename: so vind ons byvoorbeeld Heraklitos in plaas van Herakleitos; Plutarchus, Pindarus, Glaukus en Hesiodus naas Homeros, Philoktetos en Priamos.
It comes from the Greek glaukus, which also means, "gleaming." Thus Glaukon is the shining or gleaming one: appropriately so, since it is Glaucon who proposes a sparkling, rich city as the ideal model.
Enige skerp of puntige instrument dien hierdie doel, byvoorbeeld "penharpoen" (Glaukus duik, p.