Grype

v. t.1.To gripe.
n.1.(Zool.) A vulture; the griffin.
Webster's Revised Unabridged Dictionary, published 1913 by G. & C. Merriam Co.
References in periodicals archive ?
Poza WZW i gruzlica stwierdzono 16 przypadkow swierzbu, 6--posocznicy oraz sporadycznie grype AH1N1, infekcje gronkowcowe, mykobakteriozy, zapalenia pluc, krztusiec, ospe wietrzna, wirusowe zapalenie opon mozgowo-rdzeniowych, bakteryjne zakazenie przewodu pokarmowego, zakazenie paleczka ropy blekitnej, zakazenie skory twarzy i zakazenie wirusem brodawczaka ludzkiego (human papilloma virus--HPV).
Titus makes his way into the city, smelling the dead corpses and viewing those who had become reduced to "[n]o gretter pan a grehounde to grype on pe medil" [no bigger than a greyhound to grip around the middle] (1252).