Eupatorium cannabinum

(redirected from Hemp-agrimony)
Also found in: Thesaurus.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Eupatorium cannabinum - coarse European herb with palmately divided leaves and clusters of small reddish-purple flower headsEupatorium cannabinum - coarse European herb with palmately divided leaves and clusters of small reddish-purple flower heads
herb, herbaceous plant - a plant lacking a permanent woody stem; many are flowering garden plants or potherbs; some having medicinal properties; some are pests
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Roedd 'na blanhigyn oedd yn edrych yn hynod o debyg i'r byddon chwerw neu chwyn Joe Pye (Eupatorium cannabinum; Hemp-agrimony) ond eto doeddwn i ddim yn ei weld yr un fath rywsut.
Un arall, ac un o fy ffefrynnau i, ydi'r byddon chwerw (Eupatorium cannabinum; hemp-agrimony).
Ar gyrion y gors roedd y byddon chwerw (Eupatorium cannabinum; Hemp-agrimony) bron iawn a blodeuo'n llawn.