Hopplebush

Hop´ple`bush`


n.1.Same as Hobblebush.