Hunan

(redirected from Hu'nan)
Also found in: Thesaurus, Encyclopedia.

Hu·nan

 (ho͞o′nän′)
A province of southeast-central China south of the Yangtze River. Changsha is the capital.

Hunan

(ˈhuːˈnæn)
n
(Placename) a province of S China, between the Yangtze River and the Nan Ling Mountains: drained chiefly by the Xiang and Yüan Rivers; valuable mineral resources. Capital: Changsha. Pop: 66 630 000 (2003 est). Area: 210 500 sq km (82 095 sq miles)

Hu•nan

(ˈhuˈnɑn)

n.
a province in S China. 63,550,000; 81,274 sq. mi. (210,500 sq. km). Cap.: Changsha.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Hunan - a province in southeastern central China between the Nan Ling mountains and the Chang JiangHunan - a province in southeastern central China between the Nan Ling mountains and the Chang Jiang; noted for its timber and valuable mineral resources
Cathay, China, Communist China, mainland China, People's Republic of China, PRC, Red China - a communist nation that covers a vast territory in eastern Asia; the most populous country in the world
References in periodicals archive ?
3 Shanxi ([phrase omitted]), Inner Region Mongolia, Jilin, HeiLongjiang, Anhui, Jiangxi, He'nan, Hubei, Hu'nan, Guangxi Western 541.
Jun Ma is an assistant professor at National University of Defense Technology, Chang'sha, Hu'nan, P.
We categorized the research regions into three regions: East (Beijing, Tianjin, Hebei, Liaoning, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Shandong, Guangdong, Hainan), Middle (Shanxi, Inner Mongolia, Jilin, Heilongjiang, Anhui, Jiangxi, He'nan, Hubei, Hu'nan, Guangxi), and West (Sichuan, Guizhou, Yunnan, Xizang, Shaanxi, Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang).