I'm allergic to shellfish

Translations
I'm allergic to shellfish