Imittós


Also found in: Encyclopedia, Wikipedia.

Imittós

(ˌimiˈtɔs)
n
(Placename) a transliteration of the Modern Greek name for Hymettus