Impoison

Im`poi´son


v. t.1.To poison; to imbitter; to impair.