Inachis io


Also found in: Thesaurus, Wikipedia.
Related to Inachis io: peacock butterfly
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Inachis io - European butterfly having reddish-brown wings each marked with a purple eyespotInachis io - European butterfly having reddish-brown wings each marked with a purple eyespot
brush-footed butterfly, four-footed butterfly, nymphalid, nymphalid butterfly - medium to large butterflies found worldwide typically having brightly colored wings and much-reduced nonfunctional forelegs carried folded on the breast
genus Inachis, Inachis - a genus of Nymphalidae
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
Translations
References in periodicals archive ?
Mi gyfrais bymtheg o'r fantell goch (Vanessa atlanta; Red Admiral), un iar fach amryliw (Aglais urticae; Small Tortoiseshell) ac un peunog (Inachis io; Peacock) ar y rhain y bore o'r blaen ac roedd 'na fantell goch wedi glanio ar y llygad llo mwyaf.
Ar y goeden fl sy'n tyfu yn yr ardd yma (ac wedi hadu ei hunan mae'r goeden), rydw i wedi gweld y peunog (Inachis io; peacock), y fantell garpiog (Polygonia c-album; comma) a'r ir wen fawr (Pieris brassicae; large white).
Roedd llygad Ebrill yn drwch dan draed ac mi welais l|yn byw cynta'r tymor - y peunog (Inachis io; peacock) yn hedfan yn ysgafn cyn glanio mewn mwd cynnes yn llygad yr haul.