Infrugiferous

In`fru`gif´er`ous


a.1.Not bearing fruit; not fructiferous.