Injucundity

In`ju`cun´di`ty


n.1.Unpleasantness; disagreeableness.