Jiang Jie Shi


Also found in: Thesaurus, Encyclopedia.
Related to Jiang Jie Shi: Generalissimo Chiang

Jiang Jie Shi

(ˈdʒjæŋ ˈdʒjː ˈʃː)
n
(Biography) See Chiang Kai-shek