Jiang Jie Shi


Also found in: Thesaurus, Encyclopedia.
Related to Jiang Jie Shi: Generalissimo Chiang

Jiang Jie Shi

(ˈdʒjæŋ ˈdʒjː ˈʃː)
n
(Biography) See Chiang Kai-shek
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014