Stakhanov

(redirected from Kadiyevka)
Also found in: Encyclopedia.

Sta•kha•nov

(stəˈkɑ nəf)

n.
a city in E Ukraine, W of Lungansk. 108,000. Formerly, Kadiyevka.