Kainozoic


Also found in: Wikipedia.

Kai`no`zo´ic


a.1.See Cenozoic.