Caiaphas

(redirected from Kajafas)
Also found in: Encyclopedia.
Related to Kajafas: Kaiphas

Cai·a·phas

 (kā′ə-fəs, kī′-), Joseph fl. first century ad.
In the New Testament, the Jewish high priest who presided over the counsel that condemned Jesus.

Caiaphas

(ˈkaɪəˌfæs)
n
(Bible) New Testament the high priest at the beginning of John the Baptist's preaching and during the trial of Jesus (Luke 3:2; Matthew 26)

Cai•a•phas

(ˈkeɪ ə fəs, ˈkaɪ-)

n.
a high priest of the Jews who presided over the assembly that condemned Jesus to death. Matt. 26.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Sonder om die eenheid van die roman te versteur, word daar in enkele gevalle van die vertelwyse (Maria en die Geliefde) afgewyk, byvoorbeeld wanneer Judas die Woensdagnag voor die kruisiging na die hoepriester se huis gaan om vir Kajafas te se waar Jesus van Nasaret se wegkruipplek is.