Kaposi’s sarcoma


Also found in: Wikipedia.
Translations

Kaposi’s sarcoma

n (Med) → Kaposisarkom nt