Kaz Dagi


Also found in: Thesaurus, Medical, Financial, Encyclopedia, Wikipedia.

Kaz Daği

(ˈkɑz ˈdɑj)
n
(Placename) the Turkish name for (Mount) Ida2