Khan Tengri

(redirected from Khan Tangiri Shyngy)

Khan Ten•gri

(ˈkɑn ˈtɛŋ gri, ˈxɑn)
n.
a mountain in the Tien Shan range, on the boundary between Kirghizia and China. 22,949 ft. (6995 m). Also called Tengri Khan.