Kui


Also found in: Thesaurus, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Kui - a member of the Dravidian people living in southeastern India
Dravidian - a member of one of the aboriginal races of India (pushed south by Caucasians and now mixed with them)
2.Kui - the Dravidian language spoken by the Kui in southeastern India
South-Central Dravidian - a Dravidian language spoken primarily in south central India
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
A nine-day itinerary visiting Chiang Rai, Fang, Chiang Mai, Cha Am, Kui Buri National Park and Bangkok costs from [euro]3,146pp for two sharing, including Heathrow flights with EVA Air, domestic flights, B&B accommodation, transfers and excursions.
Ukskoik kui kaugele on portreekunsti ajalugu monikord ka viidud, kujunes see oma tanapaevases tahenduses valja suuresti ikkagi alles kunagi keskaja lopuks, seega enam-vahem sellekssamaks ajaks, kui oli joutud arusaamiseni, et
Former pro Raul Minoza had 34 and Southwoods drew 31s from South Koreans Chang Duk-jung and Kui Sun-moon.
Lisades nimetatuile veel arvukad konverentsiettekanded, seminariarutelud ja kaitstud bakalaureuse- ning magistritood, on selge, et religioon on Eesti arheoloogias koike muud kui marginaalne uurimisvaldkond.
Iran in 2001 will be importing 6 BCM/year of natural gas from Turkmenistan through a pipeline from the Korpedze field to Iran's Kurt Kui town, which went on stream in late Dec.
Borneo Post reported Local Government and Housing Minister Datuk Dr Sim Kui Hian as saying that Sarawak had its own Local Government Ordinance, citing the state's autonomy.
SAaAaAeA ndmuste analAaAaAeA AaAaAeA s ei saa tAaAaAeAnielik olla, kui vAaAaAeAnhemalt katset mAaAaAeA ista kAaAaAeA igi osapoolte kAaAaAeAnitumismotiive ja ee olgu allikmaterjal mAaAaAeA ne kohta kuitahes napp.
Kui jatta korvale samal ajal Vana-Laadogas ja Novgorodis toimunud mastaapsed uuringud, olid valitood Riia vanalinnas oma aja kontekstis kahtlemata usna erandlikuks nahtuseks.
Besides Chin, the other two people who died were identified as O Kui Lim, 49, and Tchee Kiom Joong, 24, both from Kuching.
Suhtlust pAaAaAeAnrsib Eesti ametlik toetus Gruusia territoriaal terviklikkuse nAaAaAeA udele, mille kohaselt on Abhaasia osa Gruusia Vabariigis Kui Gruusia-Abhaasia sAaAaAeA ja ajal aastail 1992-1993 ilmutas Eesti pre osapoolte suhtes veel erapooletust, siis hiljem, Gruusia-Venemaa suhete halvenedes, vAaAaAeA ttis Eesti meedia selgelt Gruusiat toetava hoiaku.