Leonid Brezhnev

(redirected from L. I. Brezhnev)
Also found in: Thesaurus.
Related to L. I. Brezhnev: Brezhnev Doctrine, Yuri Andropov
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Leonid Brezhnev - Soviet statesman who became president of the Soviet Union (1906-1982)