Lahu

(redirected from Lahus)
Also found in: Thesaurus, Encyclopedia.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Lahu - a Loloish language
Loloish - languages spoken by hill tribes in northern Burma and neighboring areas
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
(138) Abhaasid, keelelt ja kultuurilt grusiinidest taiesti erinev rahvas, eelistasid oma tulevikku naha Gruusiast lahus. Gruusias ja Abhaasia grusiinide seas oli aga pea saja aasta jooksul juurutatud sovinistlikku motet, et abhaasid on tegelikult grusiinid, kuigi nad seda ise ei tea.
Keele olemust ei saa taielikult moista neist lahus." (Oim 1990 : 1819) (dt.